search

ร้านครูกุลชญา

ร้านครูกุลชญา / Mueang Saraburi

~500 THB ~500 THB
อำเภอเมืองสระบุรี
อาหารไทย

รูปภาพของร้าน

โพสต์ทั้งหมด

  • บริหารโครงการ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย สนองกลยุทธ์ ข้อ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ นางมัลลิกา ประทุมรัตน์ และคณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ระยะเวลา หลักการและเหตุผล การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเรียน ในระดับประถมศึกษาต่อไป ปัจจุบัน ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมยัง ไม่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปสู่ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม ดังนั้นควรนำแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุง พัฒนาให้มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมี ความต่อเนื่อง จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น ๒ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาความพร้อมทุกด้านของเด็กเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการเรียนรู้ ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับพัฒนาเด็กให้” าเด็กให้ได้มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย ด้านปริมาณ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพ อย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา ด้านคุณภาพ เด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามกระบวนการ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้าได้มาตรฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู้เหมาะสมพร้อมที่จะเรียนชั้นสูงต่อไป

    เพิ่มเติม
  • โครงการ สนองกลยุทธ์ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ โครงการศึกษาแหล่งเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นางสาวชยานันท์ วงษ์ทองคำ และคณะ งานวิชาการ และงานชุมชน ต่อเนื่อง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาตรฐานที่ ๔ ๕ ๕ ระยะเวลา สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ๑. หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเป็น วิธีการที่ทำให้ผู้เรียน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่น่าสนใจมีมาก สามารถ เลือกเรียนได้ตามสภาพของผู้เรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถ ใช้ความคิดเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียน เห็นว่ามีความสำคัญที่เด็กควรจะได้ศึกษา จึงทำโครงการนี้ขึ้น ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ๒.๒ เพื่อให้เด็ก สืบค้น สำรวจ คิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ ด้วย ตนเอง ๒.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เป้าหมาย ๓.๑ ค้านปริมาณ จัดให้เด็กทุกคนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อยภาค เรียนละ ๑ ครั้ง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในตามภาระของงาน ตลอดปีการศึกษา ๓.๒ ด้านคุณภาพ เด็กร้อยละ ๘๐ ชื่นชอบในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และนำความรู้มาพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ของตนเองให้สูงขึ้น เด็กร้อยละ ๗๘ มีความรู้สามารถวิเคราะห์เรื่องที่ไปศึกษามาเล่าความให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ๔ การดำเนินงาน สาระสำคัญของโครงการ ผู้รับผิดชอบ วางแผนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานชุมชนที่เกี่ยวข้อง เดือนที่ปฏิบัติ หน, โครงการ จัดเด็กเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เดือนที่ปฏิบัติ ครูประจำชั้น ครูนำเด็กศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในนอกห้องเรียนตามหน่วยเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูประจำวิชา ติดตาม ประเมินกิจกรรม สรุปผล รายงาน ตลอดปีการศึกษา ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ประเมินโครงการ มีนาคม ๒๕๖๐ หน.โครงการ ระยะเวลา

    เพิ่มเติม
ดูโพสต์เพิ่มเติม
ข้อมูลร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหาร ร้านครูกุลชญา ร้านครูกุลชญา
เบอร์โทรศัพท์ +66927102938
ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน​, ตำบลปากเพรียว,​ อำเภอเมืองสระบุรี​, สระบุรี​
แผนที่
การเดินทาง -
พื้นที่ อำเภอเมืองสระบุรี
ประเภท อาหารไทย
เวลาทำการ
[Everyday]
10:00~19:00
วันหยุด -
ช่วงราคา
~500 THB ~500 THB

รูปภาพและรีวิวถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานดังนั้นกรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งค่ะ

ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง