search

งานโรงเรียนวันนี้

 • 0
 • 0
21/04/08

Other Reviews

 • บริหารโครงการ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย สนองกลยุทธ์ ข้อ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ นางมัลลิกา ประทุมรัตน์ และคณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ สอดคล้องมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ระยะเวลา หลักการและเหตุผล การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเรียน ในระดับประถมศึกษาต่อไป ปัจจุบัน ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมยัง ไม่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปสู่ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม ดังนั้นควรนำแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุง พัฒนาให้มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมี ความต่อเนื่อง จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น ๒ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาความพร้อมทุกด้านของเด็กเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการเรียนรู้ ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับพัฒนาเด็กให้” าเด็กให้ได้มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย ด้านปริมาณ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพ อย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา ด้านคุณภาพ เด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามกระบวนการ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้าได้มาตรฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู้เหมาะสมพร้อมที่จะเรียนชั้นสูงต่อไป

  เพิ่มเติม
 • โครงการ สนองกลยุทธ์ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ โครงการศึกษาแหล่งเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นางสาวชยานันท์ วงษ์ทองคำ และคณะ งานวิชาการ และงานชุมชน ต่อเนื่อง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาตรฐานที่ ๔ ๕ ๕ ระยะเวลา สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ๑. หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเป็น วิธีการที่ทำให้ผู้เรียน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่น่าสนใจมีมาก สามารถ เลือกเรียนได้ตามสภาพของผู้เรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถ ใช้ความคิดเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียน เห็นว่ามีความสำคัญที่เด็กควรจะได้ศึกษา จึงทำโครงการนี้ขึ้น ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ๒.๒ เพื่อให้เด็ก สืบค้น สำรวจ คิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ ด้วย ตนเอง ๒.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เป้าหมาย ๓.๑ ค้านปริมาณ จัดให้เด็กทุกคนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อยภาค เรียนละ ๑ ครั้ง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในตามภาระของงาน ตลอดปีการศึกษา ๓.๒ ด้านคุณภาพ เด็กร้อยละ ๘๐ ชื่นชอบในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และนำความรู้มาพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ของตนเองให้สูงขึ้น เด็กร้อยละ ๗๘ มีความรู้สามารถวิเคราะห์เรื่องที่ไปศึกษามาเล่าความให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ๔ การดำเนินงาน สาระสำคัญของโครงการ ผู้รับผิดชอบ วางแผนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานชุมชนที่เกี่ยวข้อง เดือนที่ปฏิบัติ หน, โครงการ จัดเด็กเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เดือนที่ปฏิบัติ ครูประจำชั้น ครูนำเด็กศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในนอกห้องเรียนตามหน่วยเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูประจำวิชา ติดตาม ประเมินกิจกรรม สรุปผล รายงาน ตลอดปีการศึกษา ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ประเมินโครงการ มีนาคม ๒๕๖๐ หน.โครงการ ระยะเวลา

  เพิ่มเติม
 • ครั้งนึงในชีวิตที่ฉันเคยมีเพื่อนสนิท ที่ฉันให้ใจไปเต็มร้อยถึงการเป็นเพื่อนรัก เพื่อนแท้ เพื่อนตาย การถูกหักหลังอย่างที่ยากเกินยอมรับ ยากที่จะให้อภัย ความไว้ใจหมดความหมาย ความเชื่อใจไม่หลงเหลือ ความเป็นเพื่อนที่สะสมมานานต้องจบ เพราะการถูกเพื่อนทรยศ เอาเราไปทำลายเพื่อแลกกับประโยชน์ที่มันจะได้รับ มันทำให้ฉันระวังใจตัวเองที่จะมองคนทุกคนเป็นมิตรแท้ ความบริสุทธิใจที่มอบให้คนอื่นถูกทำลาย มันเจ็บปวด ฉันมีแต่มอบความรักความหวังดี แต่ความหวังดีถูกตอบแทนด้วยความเลวร้าย จนฉันไม่สามารถเอาความกลัวออกจากใจ ไม่กล้าที่จะให้ความรักความหวังดีอย่างสุดใจให้ใครได้เต็มร้อย เพราะเราไม่รู้ว่า สุดท้ายคนที่เราทำดีด้วยจะกลับมาให้คุณหรือให้โทษเราเมื่อไหร่ มันจึงเป็นเหตุผลของการเข้าสังคมที่น้อยลง ขนาดฉันทำงานเจอผู้คนมากมาย ยังพบเจอเรื่องราวสารพัด และเพื่อป้องกันตัวเองจากการพบเจอความผิดหวังซ้ำๆ จากคนอื่น เพื่ออยู่โหมดสันโดด ฉันพยายามเปิดใจยอมไว้วางใจคน แต่ก็ยังต้องเจอกับคนที่แอบแฝง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต่อให้หนีไปไกลสุดฟ้า หรือหนีไปเข้าป่า มันก็ไม่พ้นการหนีที่ใจตัวเอง ที่มองคนรอบตัวเป็นคนดีไม่เคยเปลี่ยน แต่มันเจ็บปวดเกินไปที่ต้องมา เริ่มต้นสนทนากันด้วยดีแล้วมารู้ทีหลังว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนความจอมปลอม หลอกลวงไม่จบสิ้น คำโกหกพรั่งพลู บางทีฉันพิจารณามอง เหมือนกำลังยิ้มย่องว่า ฉันจะดูเธอ ว่าจะโกหกอะไรฉันอีก จะดำเนินมันยังไงต่อไปอีก แล้วต้องการจะทำอะไรกับฉันอีกต่อจากนั้น แล้วทุกอย่างเปิดเผย ฉันบอกว่าฉันรู้สิ่งที่เธอทำมันคือการหลอกลวงฉันอยู่ แต่ฉันกำลังดูว่าเธอจะทำกับฉันยังไงต่อไป ฉันจะเปิดเผยมันทุกอย่างจนทำให้เธอพูดไม่ออกด้วยความจริงและจำนนด้วยหลักฐานทั้งหมดจากการโกหก ในฐานะของการทำร้ายความเชื่อใจ ทำลายความเชื่อใจของฉันที่มีต่อคนอื่น ทำลายฉันที่มองคนอื่นเป็นคนดี ด้วยการกระทำของเธอ ที่ทำให้ฉันต้องฉลาดทันคนมากขึ้น ฉันจะบอกเธอว่า ฉันขอบคุณ ในการหลอกลวง แล้วเลิกที่จะเข้ามาอยู๋เพื่อเป็นภัยทำลายฉันต่อไป อย่ามาใกล้ฉันอีกเลย เพราะความไว้วางใจมันไม่เหลือพอที่จะรักษาความเป็นเพื่อนไว้ได้อีก มันไม่มีแล้ว Once in my life I had a best friend. I give my heart so full of being a friend, a friend, a friend, a friend, a betrayal that is unacceptable Hard to forgive Trust has lost meaning Trust is not lost The friendships that have accumulated for a long time must end. Because of being betrayed by a friend Took us to destroy it in exchange for the benefits it will receive It made me careful of myself to look at everyone as true friends. The holiness given to others is destroyed, it hurts, I only give love and good hope. But good hope is rewarded with bad. Until I couldn't get my fear out of my mind Do not dare to give full love and hope to anyone Because we don't know Finally, when will the people we do well with come back to you or blame us? It is therefore less of a reason for socializing. Even though I work with a lot of people Still found many stories And to protect yourself from repeatedly encountering frustrations from others in order to be in ridge mode. I try to open up and trust people. But still have to meet with people who are hidden However Even if escaping to the far end of the sky Or fled into the forest It was not escape from my own mind. Who see the people around you as a good person But it's too painful to come Started a conversation well and later learned that Everything is on the falsehood. The deception never ends Lies Maybe I consider looking It's like I'm smiling that I'm going to see you what to lie to me again. How will it go on? What do you want to do with me? And then everything revealed I said I know what you do is deceiving me. But I'm looking at what you do to me next. I will expose everything until you cannot speak with the truth and surrender with all the evidence from the lie As to hurt trust Destroying my trust in others Destroy me for looking at others as good. With your actions That makes me have to be smarter. I will tell you that I thanked the scam and stopped coming in to continue to harm me. Don't come near me again Because trust is not enough to keep a friend. It is no longer

  เพิ่มเติม

ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง